Jalostustoimikunta

Suomen Hovawart ry:n hallitus valitsee jalostustoimikuntaan puheenjohtajan ja 2-6 jäsentä. Jalostustoimikunnan toimikausi on 5 vuotta.

Toimikunnan jäsenten tulee tuntea rotu teoriassa ja käytännössä ja omata pitkä kokemus rodusta, mielellään kasvattajina. 

Toimikunnan jäsenten on mielellään oltava Kennelliiton jalostusneuvojan peruskurssin käyneitä. Heidän tulee toimia omassa koiranpidossaan moitteettomasti ja kasvatustyössään noudattaa rotujärjestön jalostuksen tavoiteohjelmaa.

Jalostustoimikunnan päätehtävät ovat:

  • jalostusasioista tiedottaminen jäsenistölle ja neuvonta ja tiedonvälitys kasvattajille
  • tietokannan ylläpitäminen rodun yksilöistä
  • jalostuspohjan kartoittaminen ja jalostuksen suuntaviivoista ja tarvittavista toimenpiteistä päättäminen
  • jalostustarkastusten järjestäminen
  • jalostusohjelman laatiminen 5 vuoden välein
  • jalostusneuvonta, perusteltujen vastausten antaminen jalostustiedusteluihin sekä tarvittaessa pentujen syntymään ja hoitoon liittyvän neuvonnan antaminen
  • yhteydenpito rodun kotimaahan ja muihin maihin

Jalostustoimikunta antaa jalostusneuvontaa jokaiselle sitä pyytävälle.

Vain kirjallisiin, ajoissa (noin 2 kuukautta ennen arvioitua juoksun alkamisajankohtaa) lähetettyihin jalostustiedusteluihin vastataan.

Jokaiselle jalostuskriteerit täyttävälle nartulle suositellaan 1–3 eri urosta. Jalostustoimikunta antaa tietoja myös koirien taustoista, mm. terveysriskeistä. Jalostustoimikunnan antamat jalostussuositukset perustellaan tarvittaessa kirjallisesti. Jalostustoimikunta voi myös olla suosittamatta jonkin koiran jalostuskäyttöä/jotakin yhdistelmää erityisesti poikkeuksellisen korkean, ilmeisen sairausriskin vuoksi. Tällaisessa tapauksessa päätös perustellaan aina kirjallisesti.

Jalostustoimikunta pitää luetteloa ilmoitetuista/tietoon tulleista sairaustapauksista rodussa. Tietoja toimikunnalle voivat toimittaa kasvattajat ja koiranomistajat.

Jalostustoimikunta kerää mahdollisimman kattavasti tietoa rodun tilanteesta, terveydestä, luonteesta ja ulkomuodosta. Tieto tallennetaan siten, että sitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Jalostustoimikunta seuraa kannan tilaa ja kehitystä tiiviisti myös kansainvälisesti, jotta esimerkiksi perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain. 

Suomen Hovawart on järjestänyt jalostustarkastuksia 90-luvun alusta lähtien. Jalostustarkastus on kaksiosainen: jalostustarkastuksen luonneosana toimii luonnetesti. Ulkomuoto-osana toimii jalostustarkastus. Jotta koirasta voi käyttää mainintaa 'jalostustarkastettu ja hyväksytty', täytyy molemmat osat olla suoritettu hyväksyttävästi.

Jalostustoimikunta pyrkii järjestämään tarpeellisen määrän jalostustarkastuksia vuosittain. Jalostustarkastuksen voi suorittaa rodun erikoistuomari yksin tai kaksi jalostustoimikunnan jäsentä yhdessä. Tarkastuksessa täytetään yksityiskohtainen kaavake tarkastettavan koiran ulkomuodosta.

(Lähde: Jalostuksen tavoiteohjelma)