Säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.4.2014 

1§ Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on SUOMEN HOVAWART RY ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 

2§ Suhteet muihin järjestöihin 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SKL. 

3§ Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten hovawarttien kasvatusta ja käyttöä sekä hovawartharrastusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kursseja ja leirejä. Yhdistys antaa jalostusneuvontaa erityisen jalostusohjelman puitteissa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa rodun kehitystä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää omaisuutta. 

4§ Jäsenistö 

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenryhmiä, joilla voi olla erisuuruiset jäsenmaksut, ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, kannattajajäsenet ja ainaisjäsenet. Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain varsinaiselle jäsenelle säädetyn jäsenmaksun. Perhejäsen on henkilö, jonka perheestä joku jo kuuluu yhdistykseen varsinaisena jäsenenä. Kannattajajäsen on henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Ainaisjäsen on henkilö, joka maksaa vähintään kymmenen vuoden jäsenmaksun yhdellä kertaa. 

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua hallituksen ehdotuksen perusteella henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kutsumisen ehtona on, että yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneista jäsenistä kannattaa esitystä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

Muut kuin kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, harjoittaa jalostustyötä sopimattomalla tavalla, vaikeuttaa menettelyllään huomattavasti yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien tapojen vastaisesti tai erotetaan SKL:n jäsenyydestä. 

Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö. Erottamispäätös tapahtuu aina suljetuin lipuin. Erottamisesta on tiedotettava jäsenelle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole kahden (2) kuukauden kuluessa erääntymispäivästä maksanut jäsenmaksuaan. Hallitus voi hyväksyä hänet uudelleen jäseneksi; tällöin hänen on maksettava säännöissä määrätyt jäsen- ja kirjaamismaksut. 

Eronneella ja erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen eikä jäsenetuihin. 

5§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Erovuorossa on joka vuosi kolme (3) jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. tai kun kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa voi yhdistyksen nimen kirjoittaa myös sihteeri tai rahastonhoitaja. Hallitus voi erikseen antaa nimenkirjoittamiseen henkilökohtaisen oikeuden jollekulle muista hallituksen jäsenistä. 

7§ Tilit 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

8§ Kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, joko julkaistava yhdistyksen kotisivuilla, jäsentiedotteessa tai toimitettava sähköpostitse jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 

9§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Kokouksissa saavat äänestää yhdistyksen kuusitoista (16) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Pyydettäessa on henkilön esitettävä tosite suoritetuista jäsenmaksusta. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. 

10§ Vuosikokous 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11§ Syyskokous 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (jos erovuorossa) ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 15.1. mennessä, jos kyse on vuosikokousasiasta, tai 15.9. mennessä, jos kyse on syyskokousasiasta. 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.