Kuinka vaikutan yhdistyksessä

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka jäsen voi vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Jos  yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen, on siitä ilmoitettava  hallitukselle kirjallisesti 15.1. mennessä.

Jos  taas yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti 15.9. mennessä.

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. 
 • Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Kokouksissa saavat äänestää yhdistyksen kuusitoista (16) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Pyydettäessa on henkilön esitettävä tosite suoritetuista jäsenmaksusta. 
 • Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
 • Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. 

Kun ehdotat asiaa vuosi- tai syyskokoukselle

Ehdotettava asia tulee selkeästi perustella siten, että esityksestä käy ilmi, mitä asiaa tai miten asiaa ehdotetaan muutettavan. Alla ohjeet ehdotuksen/ esityksen tekoon.

Parhaimpaa lopputulokseen päästään, kun kokoukseen tulee paikalle henkilö(t), joka on ollut tekemässä ehdotusta/esitystä. Tai henkilö, joka tunteen asian taustaa tai muutoksen perusteita sekä asian todella hyvin, jolloin pystyy vastaamaan kokousosallistujien kysymyksiin. 


Ohjeet ehdotuksen/esityksen tekoon

 1. Tee muutokset peilaten alkuperäistä tekstiä, sääntöä tms.
 2. Huom. sääntöjen kohdalla ei saa olla tulkinnanvaraa, vaan ne pitää kirjoittaa selkeästi.
 3. Tee tekstiin muutettu, korvattu tai lisätty teksti eri värillä (esim. punainen) asian selkeyttämiseksi, mutta jätä alkuperäinen teksti näkyviin.
 4. Laadi selkeä ehdotus/esitys siitä, mitä tai mikä kohta halutaan muutettavan, laita kuitenkin huomiot ja mahdolliset perustelut eri dokumenttiin.
 5. Kierrätä ehdotus/esitys ensin harrastajien/jäsenistön keskuudessa. Mitä useampi silmäpari lukee tekstin, sitä todennäköisemmin esiin nouseet kysymykset voi vielä tässä vaiheessa huomioida ehdotuksen/esityksen sisältöön.
 6. Mikäli ehdotus/esitys koskee tapahtumaa tai tilaisuutta, tulee mukana olla myös alustava budjetti ja suunnitelma tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseksi (mm. tarvittava henkilömäärä, järjestäjä ym.)
 7. Liitä kaikki tarvittavat dokumentit samaan sähköpostiin ja lähetä yhdistyksen sihteerille määräaikaan menessä.

Asiat/ehdotukset liitteineen lähetetään hallituksen sihteerille.


10§ Vuosikokous 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11§ Syyskokous 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (jos erovuorossa) ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 Yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ.